Máy bị Dump khi vào một thư mục cố định

Nguyên nhân: có thể xác định là do ổ cứng có vấn đề.

Biểu hiện: Máy bị Dump khi vào một thư mục cố định.

Giải pháp: Bạn nên tiến hành quét bad và delay sector cho ổ cứng của mình (Dùng đĩa CD Hirenboot > Hardisk Tools > HDD Regenerator).

Advertisement

No comments.

Leave a Reply